Szerződési feltételek

1. Definíciók:

Melyek keretében a feltételek a következők:

‘Ceramicx’ alatt a Ceramicx Ireland Limited of Gortnagrough, Ballydehob, Cork Megye, Írország értendő.

‘Kondíciók’ (szerződéses feltételek) alatt az értékesítés azon feltételei értendők, melyekről ezen dokumentum rendelkezik, valamint azon speciális feltételek, melyek kikötésére írásban került sor a Ceramicx-al folytatott megegyezés keretében.

‘Rendelés Visszaigazolása’ a Ceramicx által kibocsátott, Ügyfél által foganatosított rendelés esetén az Ügyfél irányában megtett visszaigazolás meglétét jelenti, mely teljesülésekor is történik hivatkozás ezen feltételek meglétére.

‘Ügyfél’ alatt az a személy értendő, aki úgy kerül meghatározásra, mint az a személy, aki számára a Ceramicx irányából termékvásárló minőségben kiküldésre kerül a rendelés visszaigazolása.

“Küldési Dátum” alatt a Rendelés Visszaigazolásában szereplő kiküldési dátum értendő.

“Vis Major” alatt minden olyan személyekkel kapcsolatos illetve körülménybéli változást előidéző esemény bekövetkeztét értjük, mely az érintett személy ésszerű cselekvési hatókörén túlmutat. Ide értendők korlátozások nélkül a sztrájkok, a munkaakadályoztatások, a sztrájkőrségek illetve bármilyen hasonló célzatú ipari akciók, valamint a fenti tettekkel fenyegető ipari műveletek is.

‘Áruk’ alatt azon árucikkeket értjük, melyeket az Ügyfél megegyezés alapján – a Rendelés Visszaigazolásban rögzítettek szerint – a Ceramicx-tól meg kíván venni.

‘Számla’ alatt a Ceramicx által Árukra vonatkozó, kibocsátott kereskedelmi számla értendő.

‘Ár’ alatt az Áruk vételi árát értjük, melybe (kivéve, ha adott esetben máshogy nem rendelkezik a Rendelési Visszaigazolása) a csomagolás beleértendő. Ezen árba nem tartozik bele a szállítás, illetve a biztosítás díja, valamint az ÁFA sem (kivéve, ha adott esetben máshogy nem rendelkezik a Rendelési Visszaigazolása).

‘ÁFA’ alatt minden olyan termékre és szolgáltatásra vonatkozó általános forgalmi adót, értékesítéssel kapcsolatos vagy forgalmazásra vonatkozó illetéket vagy adóterhet, illetve bármilyen hasonló jogcímen kivetett fizetendő tételt értünk, mely a Termék Ügyfél irányában történő eladása nyomán keletkezik.

2. Vonatkozó Kondíciók

2.1 A Kondíciók minden Ceramicx által Vevő irányában lebonyolított Árueladással kapcsolatos szerződésre érvényesek, mely vonatkozásában minden más, ezen Kondíciók között nem szereplő, szerződéses feltétel kizárásra kerül, melybe beleértendő minden olyan feltétel, melyet az Ügyfél bármely vételi szándékú rendelés vonatkozásában valamely céllal szeretne beemelni.
2.2 Minden Vevő irányából megtett Árura leadott rendelés olyan Vevői ajánlatnak minősül, mely célja az Áruk Kondícióknak megfelelő megvétele.
2.3 Az Áru Ügyfél irányában történő kézbesítésének elfogadása bizonyító erejű azon vonatkozásban, hogy az Ügyfél a Kondíciókat elfogadta.
2.4 Minden Kondíciókban történő változtatás nem tekinthető hatályosnak mindaddig, míg annak meglétéről aláírásos írásbeli hozzájárulásával a Ceramicx részéről arra jogosult személy erről nem nyilatkozik. Ügyfél tudomására juttatjuk, hogy ilyen vonatkozásban a Ceramicx részéről egyetlen egy személy sem rendelkezik kellő felhatalmazással. Továbbá Ügyfél nem vélelmezheti, hogy bármely Ceramicx képviseletében eljáró személy ilyen hatáskörrel bír mindaddig, amíg ennek meglétét írásban megtett, a Ceramicx egy igazgatója aláírásával ellátott okirattal – mely ilyen vonatkozású, Árukkal kapcsolatos jogkörrel való felruházásról rendelkezik- a szóban forgó személy nem bizonyítja.

3. Ár és Kifizetés

3.1 Az Áruk Ára a Rendelés Visszaigazolásban szerepel. Az Ár áfát nem tartalmaz. Bármely felmerülő forgalmi adó kifizetése az Ügyfelet terheli a Ceramicx irányában.
3.2 Ügyfél kötelessége a Ceramicx irányában a Vételárat, emellett bármely olyan forgalmi adót, illetve minden egyéb csomagolással, biztosítással valamint szállítmányozással kapcsolatos költségeket is, melyek a Számlán tételesen szerepelnek, a Számlán szereplő dátumnak megfelelően megfizetni.
3.3 Az időbeni teljesítés alapvető kritérium az Ügyfél által jelen 3.-as pont alatt vállalt minden kötelezettsége vonatkozásában.
3.4 A késedelmes kifizetésből adódó kamatok – jelen 3.-as pont – értelmében azon naptól fogva számítandók, mely dátumkor a kifizetés esedékessége lejár, mindaddig a napig, amíg a tényleges fizetési teljesítés nem történik meg. A kamat mértéke a Bank of Ireland teljesítés esedékességének napján érvényes alapkamatjának 2%-al növelt összege. Ezen rátával kell számolni a továbbiak vonatkozásában is mindenféle mérlegelés nélkül.

4. Az Áruk

Az Áruk mennyiségének és leírásának vonatkozásában a Rendelés Visszaigazolásában szereplő paraméterek mérvadók.

5. Jótállás

5.1 Ceramicx kezeskedik afelől, hogy a tulajdonjog Ügyfélre történő átruházásának pillanatában jogában áll eladni a szóban forgó Árukat az Ügyfél számára; továbbá afelől is kezeskedik, hogy az eladott Áruk alkalmasak lesznek azon célok betöltésére, melyeket a Ceramicx írásos formában szavatolt az Ügyfél irányában.
5.2 Minden más jótállás, kondíció illetőleg feltétel, mely az Árukat érinti (kivéve a 12.-es szakaszban taglalt 1893-as Termékek Értékesítésére vonatkozó Törvény rendelkezéseit), függetlenül attól, hogy az rendeleti, magánjogi szinten vagy egyéb vonatkozásban implicitnek vélelmezhető, nem tartozik a jótálás hatálya alá.

6. Az Áruk Kézbesítése

6.1 Hacsak nem rendelkezik másképpen a Rendelés Visszaigazolása, úgy a Ceramicx intézkedik az Áruk Ügyfélhez történő kiszállításának vonatkozásában. Az Áruk kiküldésre kész állapotban lesznek a Kiküldés Napján. A szállítmány összeállításának és fuvarozásának díjai az Ügyfelet terhelik.
6.2 Tranzitáruk. Mielőtt aláírja a szállítmányozótól az Áruk átvételéről szóló elismerő dokumentumokat, kérjük, ellenőrizze le, hogy a csomagolás, a raklapok sértetlen állapotúak-e; illetve vizsgálja meg, hogy látható-e bármilyen jele káreseménynek! Amennyiben nyilvánvaló, hogy sérülés történt, kérjük, ne írja alá a szállításról szóló jegyzéket, illetve abban az esetben, ha súlyos károsodás érte az Árukat, ne vegye át azokat telephelyén! Mindig gondoljon arra, hogy amennyiben aláírja az Áruk átvételét, azzal elismeri, hogy tökéletes állapotban történt az átvételük, hacsak nem fűzi hozzá azt a megjegyzést, hogy “Goods Unchecked” (=Ellenőrizetlen Áruk). Amennyiben elmulasztja az Ellenőrizetlen Áruk feltüntetés megadását, úgy még akkor is, ha sérülést, károsodást talál későbbi vizsgálatai során, a szállítmányozó vállalat már nem lesz felelősségre vonható és a Ceramicx sem tud semmilyen kárpótlásra illetőleg kicserélésre vonatkozó szolgáltatást nyújtani.

7. Tulajdonjogok és Kockázatok

7.1 A Ceramicx telephelyéről történő kiadást követően az Áruk vonatkozásában az Ügyfelet terheli a vonatkozó kockázatok viselése.
7.2 Az Áruk tulajdonjoga nem kerül át a Ceramicx-tól az Ügyfélhez, mindaddig, amíg (i) az Ügyfél nem fizette meg az Áruk vételárát, plusz teljes mértékben a vonatkozó áfát, valamint (ii) semmilyen olyan összeg nem maradt fizetetlenül, mely az ügylet vonatkozásában az Ügyfelet a Ceramicx irányában terheli.
7.3 Mindaddig, amíg az Áruk tulajdonjoga a 7.2 klauzula értelmében át nem száll az Ügyfélre, addig az Ügyfélnek kötelessége a szóban forgó Árukat a Ceramicx számára bizalmi alapon letétben tartani. Ügyfél köteles az Árukat más, birtokában lévő termékektől elkülönítve tárolni (mely folyományaképpen ebből fakadóan a Ceramicx-nak semmilyen költsége nem keletkezik) valamint úgy megjelölni azokat, hogy egyértelműen, a Ceramicx tulajdonaként beazonosíthatók legyenek.
7.4 Mindaddig, amíg az Áruk a Ceramicx tulajdonát képzik, az Ügyfél semmilyen módon nem használhatja az Árukat, illetve nem állhat szándékában azokat eladni, bérbe adni, zálogba helyezni, továbbá azok használatára díjakat kiszabni; illetve semmilyen egyéb egyezséget sem köthet az Áruk vonatkozásában.
7.5 Ceramicx jogában áll a Vételárat (áfával együtt) behajtani, annak ellenére, hogy az adott Áru tulajdonjoga még nem került le a Ceramicx nevéről.
7.6 Mindaddig, amíg az Áruk tulajdonjoga nem száll át a Ceramicx-tól a vevőre, addig az Ügyfél kötelessége – kérés esetén -, hogy az Árukat a Ceramicx részére visszaszolgáltassa. Amennyiben az Ügyfél eme kötelességét elmulasztja, úgy a Ceramicx és/vagy a nevében eljáró személy(ek)nek jogában áll, az Ügyfél által tulajdonolt, birtokolt illetve ellenőrzött bármely olyan telephelyre, vagy helyiségbe belépni, ahol az Áruk tárolásra kerültek; valamint jogosultak arra is, hogy újra a Ceramicx birtokába vegyék az Árukat.

8. Ügyfél Jogorvoslati Lehetőségei

8.1 Amennyiben bármilyen olyan eseményre sor kerül, mely esetén a Ceramicx Áruival kapcsolatosan valamely jótállásának nem tesz eleget, úgy az Ügyfél kizárólagos jogorvoslata az lehet, hogy azon Árukat visszautasítja, mely kapcsán a jótállás nem teljesült. Az Áruk ilyen típusú elutasítása esetén, a Ceramicx az Áruk vételárának csupán azon nagyságú részét köteles megtéríteni az Ügyfél részére, melyet az Ügyfél az Árukért korábban fizetett. Azok után, hogy az elutasítás és a visszafizetés megtörtént, Ügyfélnek a jótállásban történt sérelem vonatkozásában nem áll fenn semmilyen további joga.
8.2 A 8.1-es klauzulában leírt jogfenntartással (a) Ceramicx semmilyen esetben sem visel kötelezettséget Ügyfél irányában semmilyen olyan közvetett vagy következményes veszteség és/vagy költség (ideértve lehetséges nyereség elvesztését is) vonatkozásában, mely abból fakadt, hogy a Ceramicx a vonatkozó Kondíciók valamelyikét nem tudta teljesíteni; valamint (b) a Ceramicx Ügyféllel kapcsolatos, Árukhoz kötődő, Árukkal kapcsolatos vagy Árukra vonatkozó szerződéses, magánjogi illetve egyéb kötelezettsége semmilyen esetben sem haladhatja meg azt az összeget (az áfa nem beleértendő), melyet az Ügyfél Ceramicx irányában a szóban forgó Áruk vonatkozásában ténylegesen megfizetett.
8.3 Amennyiben a kiszállítás során sérülés keletkezik, termékek rongálódnak meg, illetve ha a termékek nem felelnek meg az előírtaknak, vagy ha nem a rendelés visszaigazolásában leírtak szerint történt leszállításuk, úgy a szállítmány kézbesítésétől számított 14 napon belül értesíteni kell a Ceramicx-ot. Ceramicx fenntartja azon jogát, hogy ezen időszak letelte után minden követelést visszautasíthasson.

9. Jogrend és Illetékesség

Minden Ceramicx és Ügyfél közt létrejött olyan megállapodással kapcsolatban, melyek az Árukra vonatkoznak, az Árukat érintik, illetve az Árukkal összefüggésbe hozhatók, Írország törvényei az irányadóak. Ceramicx érdekeit figyelembe véve, Ügyfél ezennel elfogadja és tudomásul veszi, hogy Írország bíróságai rendelkeznek a fenti viszonylatokban illetékességgel, legyen akár szó perbéli, illetőleg egyéb jogi eljárások alá eső meghallgatásokról, döntéshozatalokról, valamint olyan vitarendezésekről is, melyek az Áruk adásvételéből, az Ügyfél irányában történő eladásából adódnak, illetve azzal kapcsolatosak. Minden, a fentiekben felsorolt esetben az Ügyfél visszavonhatatlanul elismeri és tartja magát ahhoz, hogy ezen vonatkozásokban Írország bíróságai rendelkeznek illetékességgel.

10. Vis Major

Amennyiben akár a Ceramicx, akár az Ügyfél vonatkozásában Vis Majorra kerül sor, úgy az érintett félnek kötelessége a másik felet az esemény természetéről és annak mértékéről haladéktalanul értesíteni. Sem a Ceramicx, sem az Ügyfél vonatkozásában nem vélelmezhető, hogy esetleges Vis Major – melynek bekövetkeztéről a másik szerződőfelet megfelelő módon és időben tájékoztatta – következtében a megegyezésükbe tartozó Kondíciók megszegésre kerültek, illetve ennek folyományaképpen semmilyen módon nem vonható felelősségre az érintett fél abból fakadóan, hogy teljesítésében késedelem áll be, illetve ha teljesítése elmarad; valamint semmilyen kötelességbéli elmaradás esetén sem történhet irányában felelősségre vonás. Ezen kívül a vonatkozó kötelezettségek teljesítésének határidői értelemszerűen meghosszabbításra kerülnek.

11. Részleges Érvénytelenség

Amennyiben bármelyik Kondíció törvénytelen, hatálytalan illetve jogilag végrehajthatatlan, vagy azzá válik, úgy ezen körülmény nem érinti (a) a többi Kondíció törvényességét, érvényességét és végrehajthatóságát, valamint nem befolyásolja (b) a többi Kondíció bármilyen joggyakorlatban foganatosítható törvényességét, érvényességét és végrehajthatóságát sem.

Infravörös fűtési megoldásra van szüksége?

Kérje árajánlatunkat az alábbi elérhetőségeinken.

Hírlevél feliratkozásHírlevél feliratkozás

Email*
Név*
 

Bejelentkezés

Signup

Register